Tuesday, June 12, 2012

Thursday, June 07, 2012

كسانی كه دیر قول می دهند , خوش قول ترین مردم دنیا هستند.

Monday, May 14, 2012

به کسانی که به شما حسادت می کنند، احترام بگذارید، اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنها هستید

Thursday, April 26, 2012

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

Sunday, April 15, 2012

یادت بشه اگه به چیزی عادت کردی لزوما اون چیز نیاز ِ تو نیست

Friday, April 13, 2012

"فرو رفتن در غم و اندوه هیچ کس را در دین مومن نمیسازد."
زرتشت