Tuesday, May 23, 2006

ما نمی توانیم بمیریم.

بچه سنجاب خوشگلی که ماشین بهش زده بود می گفت: عمر بدنم بسر آمد اما در حال مردن به معنای نیست شدن نیستم.