Thursday, October 12, 2006

شناخت خدا عمیق است؟

شناخت خدا عمیق است؟ عمیق تویی ! اگر عمیقی هست تویی !

شمس
Sunday, October 08, 2006

دروغ

در زبان پارسي، واژه «دروغ» ازسه هزار سال پيش تغيير نيافته كه تلفظ اوليه آن «دروگ» بود.

Wednesday, October 04, 2006

او زنده را از مرده می آفریند

«ستایش خدایی را که او مرده را از زنده و زنده را از مرده بیرون می آورد.»

امیدوار را از ناامید می آفریند.