Monday, July 05, 2010

هیچ وقت به جملات منفی و مأیوس کننده ی دیگران گوش ندید... چون اونا زیباترین رویاها و آرزوهای شما رو ازتون می گیرند -اون چیز هایی که از ته دلتون آرزوشون رو دارید!- همیشه به قدرت کلمات فکر کنید . چون هر چیزی که می خونید یا می شنوید روی اعمال شما تأثیر میگذاره