Friday, January 22, 2010

هرگز نمیرد، آنکه دلش زنده شد به عشق -
ثبت است بر جریده ی عالم دوام ِ ما