Wednesday, March 28, 2007

عبادت

عبادت زياد روزه‌گرفتن و زياد نماز خواندن نيست، بلكه عبادت زياد انديشه كردن در امر خداست

Friday, March 16, 2007

خوب ها آسان می آیند

صداهای بلند را می شنویم پررنگ ها را می بینیم سخت ها را می خواهیم غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند بی رنگ می مانند و بی صدا می روند...

Friday, March 02, 2007

با مخالفت ِ باد

با مخالفت ِ باد، رضايت ِ بادبادك برای پرواز جلب مي شود