Thursday, December 08, 2011

تکرار هر جمله ی مثبت می تواند در شخصیت شما روحیه و باوری عالی ایجاد کند. محیط اطراف خود را با جملات و عبارات مثبت پر کنید.