Friday, April 09, 2010

یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلائی دو چیز است، صبر و امید.