Wednesday, February 25, 2009

"در یک رودخانه دوبار نمی‌توان شنا کرد"
این جمله نظر به تغییر دایمی همه‌چیز در گذر زمان داردTuesday, February 17, 2009

همین که عیب دیدن گرفت، بدان، کو، که محبت کم شد.

- شمس