Tuesday, March 16, 2010

گامان Gaman 我慢して: تحمل ِ روزهای تحمل ناپذیر با بردباری و عزت ِ نفس