Thursday, April 26, 2012

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

Sunday, April 15, 2012

یادت بشه اگه به چیزی عادت کردی لزوما اون چیز نیاز ِ تو نیست

Friday, April 13, 2012

"فرو رفتن در غم و اندوه هیچ کس را در دین مومن نمیسازد."
زرتشت