Thursday, November 08, 2007

بدترین شرایط ِ زندگی ِ تو

بدترین شرایط ِ زندگی ِ تو، آرزوی یکی دیگه است

من با درد خراشیده شدم

آره، من با درد خراشیده شدم
اما محکم و تراشیده شدم
یاس

هر روز صبح

هر روز صبح بعد از بيدار شدن از خواب اول از همه خدا را شكر كنيد، سپس از خودتان بپرسيد:”امروز چه چيزي را بايد به جهانيان عرضه كنم؟