Friday, April 13, 2012

"فرو رفتن در غم و اندوه هیچ کس را در دین مومن نمیسازد."
زرتشت

No comments: