Monday, May 14, 2012

به کسانی که به شما حسادت می کنند، احترام بگذارید، اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنها هستید

No comments: